Проблемы конституционализма

Скачать в pdf «Проблемы конституционализма»


Актавыя матэрыялы перыяду Рэфармацы! згадваюць пра актыуных жанчын- пратэста-нак. Соф’я Чартарыйская заклала у сва!м маёнтку друкарню, пераклала з грэцкай мовы на ста-раславянскую Эвангелле ! апостальск!я размовы. Вядомыя выключныя прыклады ! вайсковай дзейнасц! жанчын, яюя аргатзоувал! наезды на суседзяу, асаб!ста камандуючы пяхотай ! коннщай. Найбольш важным сведчаннем эманс!пацы! жанчын у гэты час з’яуляуся !х актыуны удзел у судовых працэсах, дзе жанчыны часта абаранял! свае штэрэсы самастойна, без дапамог! адваката, таму што сам! добра ведал! заканадауства.


Вщавочна, што прыклады жаночай эмансшацыи не даюць падставау казаць пра агуль-ную роунасць правоу жанчыны ! мужчыны, бо не супадаюць з уяуленням! феадальнага грамадства ! прававой трактоукай заканадауствам. Абмежаванне правадзеяздольнасц! жанчын най-перш тычылася правоу пал!тычных, немагчымасц! займаць дзяржауныя пасады, удзельн!чаць у працы шляхецк!х прадстаун!чых органау ! органах самаюравання. Сфера правоу маёмасных !


асабютых не прадугледжвала выразных абмежаванняу для жанчын, з выняткам шстытуцын апею, але ускосна адлюстроувала ix падпарадкаваную ролю.


Апека над жанчынай юнавала на падставе дауняй трaдыцыi, таму што з часоу патрыярха-ту праблемы права часта вырaшaлiся сшай. Да таго ж узрост пауналецця жанчын быу уста-ноулены значна тжэйшы, чым для мужчын (Статут 1588 г.- 13 год для жанчын i 18 для мужчын), што падкрэ^вала прыярытэт адной функцыi для жанчыны у грамадстве — функцыi дзетанарад-жэння. Часам жанчыны мaглi валодаць усей пауншёй правоу i абавязкау, але не усе, што i адлюс-травала заканадауства, якое давала права апек над жанчынай i у той жа час прадугледжвала маг-чымасць карыстання жанчынай самастойна усiмi прaвaмi (удовы), акрамя палпычных.


На працягу XVI ст. у нашай дзяржаве было створана самае сучаснае для свайго часу за-канадауства у вынiку кaдыфiкaцыi i унiфiкaцыi права. Каштоунасць чалавека як асобы i адсюль iдэя роунасщ яго перад законам стaлiся падмуркам, на яюм aтрымaлi рaзвiццё суб’ектыуныя правы асобы у межах станау, на гэтай iдэaлaгiчнaй xвaлi зацвярджаюцца асабютыя i маёмасныя правы жанчын гэтых станау.

Скачать в pdf «Проблемы конституционализма»