Проблемы конституционализма

Скачать в pdf «Проблемы конституционализма»


На эканам!чнае становшча беларусюх сем’яу у XVI ст. ! !х склад значна пауплывала развщцё фальваркавай сютэмы гаспадарання, якая уладкавалася у дзяржаве на падставе аграр-най рэформы ! актыуных рынкавых працэсау, звязаных з экспартам збожжавых у Заходнюю Еуропу. Аграрна-эканам!чная рэформа XVI ст., асноуным заканадаучым актам якой была Устава на валок! 1557 г., спрыяла далейшай стратыфжацып грамадства. Адпаведна рэформе на кожную сям’ю прызначалася прыкладна адна валока зямлд з якой бралася “падымнае” — падатак з сялянскага двара — сям’!. Дзяржава, защкауленая у павял!чэнш колькасщ суб’ектау падатка-абкладання, актыуна рэгулявала вылучэнне шдывщуальнай сям’! са складу сям’! складанай (не-калью пакаленняу). Так, напрыклад, паводле “Уставы валочнай памеры 1594 г. Магшёускай воласщ” на адмшстрацыю эканамй ускладвауся абавязак спрыяць вылучэнню братоу з сям’! на шдывщуальныя надзелы. У сувяз! з гэтым у Беларуш пры канцы XVI ст. пераважным тыпам сям’! становщца шдывщуальная (муж, жонка, дзещ).


Аграрная рэформа выклжала стварэнне фальварачнага гаспадарання ! запрыгоньвання ся-лянства, што пауплывала на шлюбна-сямейную шстытуцыю. Феадал меу неабмежаваную уладу над прыгоннымк асабютую, маёмасную ! судовую. Усталявауся абавязковы дазвол на шлюб з боку феадала, як! нярэдка жашу ! скасоувау шлюб падуладных яму людзей. Асобы, якк жанЫся, абкладалюя падаткам (вясельная кунща), прычым удовы у большым памеры, чым дзяучаты.


Згодна з прынцыпам — стан жонк адпавядае стану мужа — свабодная жанчына магла стаць у вытку замужжа несвабоднай. Але кал! шляхцянка па паходжанш выходзша замуж за про-стага чалавека, то статус свой не трацша, а супраць яе ужывалюя санкцый матэрыяльнага характару. Кал! ж простая жанчына выходзша замуж за шляхцща, то атрымл!вала статус шляхцянкй


1мкненне захаваць зямельныя уладанш у межах адной сям’! спрычынЫся да узткнення у асяроддз! феадалау ! заможных сялянау шлюбау пам!ж родным! у чацвёртай ! шостай ступенях (стрыечныя, траюрадныя), хоць царква забараняла уступленне у шлюб бл!зюх. Таюм чы-нам, матэрыяльныя штэрэсы наупрост уплывал! на шлюбна-сямейную шстытуцыю: чым бага-цейшая сям’я, тым больш значныя гэтыя штэрэсы.

Скачать в pdf «Проблемы конституционализма»