Комбинаторика

Скачать в djvu «Комбинаторика»КОМБИНАТОРИКА


Н. Я. ВИЛЕНКИН

Ж


Hill


,У1Й!| ill

ВЯРШ


ШИЯЖI


SS?2s|s|e §fi|»    I’flggfsS» || ||’


«!:-^!^11Ц|?1    p!fl|lii ll is


tfr§»’:ii I®-II;


fit-|S| S1 =i||;


rap i it


тщ


111! llfiilfi


fill


filliifaisiimi чттт


“ H S g.’S g js § g g g « я * fc 9 I* §| S.&!


Illfeslsllll rii|s|3lp!


ate s si

ШШШШтщШё


?==—£ £пЕ


(Га4 ysaras


imi i-a»i i I Hill 1 priii: . Iififfi


| pipfs
g«=5==pisets

Cfs = ^.


C^0” 90,89,SS^ ll 748′


^    <r

§§=====

W—%
^ МГ Д4Г -itf—


ШмШ …..


r=4


+    +^Г+{г-‘Ж!


iiiipiii


». W *m*’, t»3— i;»»: р»»°ор“»ГГ■пчтт да I lip-18|ai*8-i82-l|sS* 8 5 Pg«i||s=s “j§«; iini I


ВД№Ш||Р rllfll ,


If 5 II Is il HI&Hh+i’S.I 11 f-


||E3|8S:ol||l|ig a “7 off.


ifelflpillir»:! IEipfi!;i;isIi 1 f: !#


T#£t

щйй|§к


i^i»S5S8SB:-

щтшшт


предмет^’другогоМсорта «^^едметов^ ^сорта —    <*Н-‘1)(я,4*1э,.. (л,-И)    (2)


llliir


(#l-2s, + l)(e,-2*,+ l) … (%-2s,-t-iy, Щ


Kill!
ешшр


f th 2, 3, 5, 10, 15, 205 23)-


= F(l, 2, 3, 5, ю; 15; 3) + /7(l, 2, 3, 5, 10,


“»se;ss“»-

d§ 1

Скачать в djvu «Комбинаторика»